Onze Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2024 van HEEREN & JANSZE

 Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en HEEREN & JANSZE gesloten overeenkomsten en de daarmee verband houdende dienstverlening.

1.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassing indien, uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 2.  Offertes, totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van HEEREN & JANSZE of – indien geen offerte is uitgebracht- door schriftelijke bevestiging door HEEREN & JANSZE en door de opdrachtgever verstrekte opdracht, of door schriftelijke bevestiging door HEEREN & JANSZE aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3. Uitvoering van opdrachten, geheimhouding en vertrouwelijkheid

3.1 HEEREN & JANSZE is gehouden de opdracht naar beste vermogen uit te voeren overeenkomstig het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

3.2 HEEREN & JANSZE zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen.

3.3 Informatie over de organisatie en de deelnemers is vertrouwelijk; zonder toestemming van de opdrachtgever wordt hierover niets naar buiten gebracht. Ten aanzien van informatie over personen geldt

ook intern in de organisatie vertrouwelijkheid, zowel voor de trainer consultants van HEEREN & JANSZE als voor de deelnemers.

Artikel 4. Prijs en betalingswijze

4.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en reiskosten, tenzij schriftelijk anders vermeld.

4.2 Bij acceptatie van de opdracht wordt door ons een rekening ingediend van 50% van het totaal begrote honorarium. Voorts wordt voor de overige 50% per maand een afrekening gestuurd betreffende die onderdelen van de opdracht die zijn gerealiseerd.

4.3 De opdrachtgever verplicht zich onze factuur binnen twee weken na datum te voldoen door overschrijving op onze bankrekening. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zonder dat ingebrekestelling of aanmaning is vereist.

Artikel 5. Annulering

Bij annulering een maand of langer voorafgaand aan de afgesproken datum wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht; bij annulering binnen een maand voor de afgesproken datum is dit 75%, bij annulering binnen een week voor de afgesproken datum is dit 100%.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

HEEREN & JANSZE is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan HEEREN & JANSZE toerekenbare tekortkoming. HEEREN & JANSZE is nooit aansprakelijk voor andere schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden. In ieder geval is de aansprakelijkheid van HEEREN & JANSZE beperkt tot maximaal het bedrag van overeengekomen opdracht (excl. BTW).

Artikel 7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht bij ons bureau door bijvoorbeeld ziekte wordt direct met de opdrachtgever overlegd over vervanging, dan wel over een te vinden andere oplossing voor de dan ontstane situatie (bijvoorbeeld verandering van trainingsdatum).

7.2 Tekortkomingen van HEEREN & JANSZE in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van brand, ongeval, ziekte, maatregelen van overheidswege of andere omstandigheden waarop HEEREN & JANSZE geen invloed kan uitoefenen, worden aangemerkt als niet aan HEEREN & JANSZE toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

Artikel 8. Auteursrechten

8.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt HEEREN & JANSZE het auteursrecht op door HEEREN & JANSZE beschreven procedures, regels en/of andere geformuleerde teksten. Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht van de uitgevoerde opdracht.

8.2 De opdrachtgever vrijwaart HEEREN & JANSZE tegen aanspraken van derden op grond van beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9. Vermelden van referenties.

Uit commerciële overweging vermeldt HEEREN & JANSZE in haar eigen documentatie en/of offertes met welke opdrachtgevers is gewerkt. Dit om nieuwe opdrachtgevers een beeld te geven van ons klantenbestand. Indien u als opdrachtgever niet vermeld wil worden, wordt dit gerespecteerd. Individuele namen worden nooit openbaar gemaakt op deze website, vanwege vertrouwelijkheid. 

Artikel 10. Overige afspraken

Partijen verbinden zich om indien zich moeilijkheden voordoen ten aanzien van afspraken, uitvoering van opdrachten of anderszins, hierover direct met elkaar contact op te nemen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlands recht.

11.2 De bevoegde rechter is de rechter van de woonplaats van HEEREN & JANSZE, dit is arrondissement Amsterdam.

11.3 Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. 

BACK TO HOME